Jaarvergadering

Op 1 februari 2022 om 20.00 uur in de Schuurherd

Agenda jaarvergadering C.S.K. 2021

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen jaarvergadering 2019.
 4. Terugblik afgelopen verenigingsjaar door Adri. (2019-2021).
 5. Woordje van onze dirigent Martien.
 6. PAUZE en ONTBIJT.
 7. Nabeschouwing reisje 2019 en plannen voor reisje 2022.
 8. Financieel jaarverslag 2020/2021 door Francien.
 9. Verslag Kascommissie door Sjef en nieuwe samenstelling Kascommissie 2022.
 10. Verslag Muziekcommissie door Cor.
 11. Verslag en programma Activiteitencommissie 2019/2020 door Klaas.
 12. Verslag Sociale commissie door Marian.
 13. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Francien, Klaas en Adri.
 14. Rondvraag.
 15. Wat verder ter tafel komt.
 16. Sluiting.
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur C.S.K.

Punt 6 zal komen te vervallen

Plaats een reactie